Určení rodičovství – Zákony a paragrafy

§ 50a Matkou dítěte je žena, která dítě porodila. § 51 (1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení…

Sociálně právní ochrana dětí – Zákony a paragrafy

§ 41 (1) Sociálně právní ochranou dětí se rozumí ochrana práva dítěte na zdravý vývoj, řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte; za oprávněný zájem dítěte se považuje i ochrana jeho…

Rodičovská zodpovědnost – Zákony a paragrafy

§ 31 (1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, b) při zastupování nezletilého…

Rozvod manželství – Zákony a paragrafy

§ 24 (1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny…

Neplatnost manželství – Zákony a paragrafy

§ 11 (1) Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou; neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu. (2) K výroku o neplatnosti nedojde a takové manželství se stane platným,…

Vznik manželství – Zákony a paragrafy

§ 1 (1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. (2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. § 2 Muž a žena, kteří chtějí…