Jak se projevuje nemoc ADHD u dětí

Nemoc ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojové onemocnění, které se často projevuje již v dětství. Postihuje především schopnost soustředit se a ovládat svou pozornost, ale také může způsobovat hyperaktivitu a impulzivitu. Děti s ADHD mají často problém udržet si pozornost na jednom úkolu nebo aktivitě, jsou nespokojené a neposedné. Tato porucha může negativně ovlivnit jejich školní výkon i sociální interakce s vrstevníky.

V tomto článku se podrobněji podíváme na různé projevy nemoci ADHD u dětí a jak je rozpoznat.

Nespokojenost a neposednost

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojové onemocnění, které se často projevuje u dětí. Jedním z hlavních příznaků této poruchy je nespokojenost. Děti s ADHD mají tendenci být neustále nespokojené a nedokážou se dlouhodobě soustředit na jednu věc. Jsou snadno rozptýlené a jejich pozornost rychle přechází z jedné činnosti na druhou. Tato nespokojenost může vést k problémům ve škole, protože dítě nemusí dokončit úkoly nebo zapomenout na domácí úkoly.

Dalším typickým projevem ADHD u dětí je neposednost. Tyto děti mají nadměrnou fyzickou aktivitu a obtížně sedají na místu. Často si hrají s rukama nebo nohama, poskakujíc po pokoji nebo brouzdajíc kolem bezdůvodných pohybů. Neposednost také ovlivňuje jejich schopnost udržet klid při vykonávání určitých činnostech, jako je například psaní úkolů nebo poslouchání vyučujícím ve třídě.

Některé děti mohou být více nespokojené, zatímco jiné se budou vyznačovat vyšší mírou neposednosti. Je proto nezbytné poskytnout těmto dětem vhodnou a odbornou podporu – Pedagogická poradna Benešov a porozumění, aby se jim usnadnilo přizpůsobení ve školním prostředí i v každodenním životě.

Problémy se soustředěním a hyperaktivita

Jedním z hlavních příznaků této nemoci jsou problémy se soustředěním. Dítě s ADHD má obtíže udržet pozornost na jednom místě nebo při jedné činnosti po delší dobu. Často se stává, že začne něco dělat a brzy na to ztratí zájem a přesune se k jinému úkolu. Tato neschopnost soustředit se může negativně ovlivnit školní výkon i každodenní život dítěte.

Dalším charakteristickým znakem ADHD je hyperaktivita. Dítě trpící touto nemocí je nadměrně aktivní a neposedné. Má tendenci být neustále v pohybu, třese nohama, poskakuje nebo si hraje s rukama. Je také časté, že nedokáže sedět klidně na svém místu ani být tiše po delší dobu. Tyto projevy hyperaktivity mohou vést ke konfliktům ve škole i doma a ovlivňují sociální interakce dítěte s okolím.

Vliv nemoci ADHD na školní výkon a sociální interakce

Děti s touto poruchou mají často problémy se soustředěním a udržením pozornosti, což se projevuje například neschopností dlouhodobého plánování a organizace úkolů. Tyto obtíže mohou vést k nedokončeným domácím úkolům, zapomenutým materiálům nebo snížení produktivity při práci ve třídě. Navíc hyperaktivita a impulzivita spojená s ADHD mohou také negativně ovlivnit školní výkon, protože dítě má potíže s dodržováním pravidel a vykazuje časté přerušování ostatních žáků.

Vliv nemoci ADHD na sociální interakce je rovněž patrný. Dítě s touto poruchou často projevuje impulsivitu a nedostatek sebekontroly, což může vést k obtížím ve vzájemné komunikaci s vrstevníky. Mnohdy jsou tyto děti vnímány jako rušitelé nebo neposedné jedince, což jim brání navázat pevné přátelské vztahy.

Neschopnost kontrolovat své emoce také může vést ke konfliktům s ostatními dětmi. V nepříznivých případech může nemoc ADHD vést k sociální izolaci a pocitu nepochopení ze strany okolí. Je proto důležité, aby rodiče, učitelé a spolužáci byli informováni o této poruše a poskytovali podporu a pochopení dítěti s ADHD.